SJ Univer - шаблон joomla Продвижение
2
 
  • ECTS Label връчен на ВСУ "Черноризец Храбър" от Европейската комисия

ects labelВарненският свободен университет "Черноризец Храбър" е ПЪРВИЯТ И ЕДИНСТВЕН български университет, удостоен от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) с почетния знак "ECTS Label" за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.

От всички български кандидатури за "ECTS Label" на 15 юни 2010 г. единствено Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" премина успешно всички селекции.

Знакът "ECTS" се присъжда на институции, които са се представили отлично при прилагането на Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (ECTS) в образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър".

Знакът "ECTS" издига образа на институцията като откровен и благонадежден партньор в европейското и международно сътрудничество.

ects label 2013 2016Процедурата се провежда с участието на независими експерти, за да се гарантира пълнотата на резултатите от оценяването на европейско ниво. Европейската Изпълнителна агенция, след обсъждане с Европейската комисия, взима окончателното решение за присъждането на знаците за Европейско дипломно приложение DS и ECTS.

Европейската система за трансфер и натрупване на кредити (European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) се използва в цяла Европа за подпомагане на сътрудничеството между университетите като едно от средствата за повишаване на качеството на образование, за благото както на студентите, така и на институциите за висше образование, като възможностите за мобилност на студентите са доминиращ елемент.

Европейската система за трансфер на кредити (ECTS) е създадена от Комисия на Европейската общност с цел да предостави общи процедури, гарантиращи академично признание на обучението на студенти в чужбина.

През 2013 година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" премина успешно процедурите за селекция и одит на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и получи за втори път знакът ECTS Label - за успешно прилагане на Европейската система за натрупване и трансфер на кредити.


  • DS Label

ds labelНа официална церемония в Брюксел на 11 юни 2009 г. г-н Ян Фигел, член на Европейската Комисия, връчи на ректора на Варненския свободен университет проф. Анна Недялкова знака за европейско дипломно приложение "DS Label". Това стана и в присъствието на г-жа Одил Куентин, генерален директор на Генералната дирекция за образование и култура към Европейската Комисия.

DS-знакът се присъжда на институции, които издават Европейско дипломно приложение на всички завършващи ОКС "бакалавър" и "магистър", в съответствие с разработения от Европейската Комисия, Съвета на Европа и ЮНЕСКО модел.

Знакът DS е документ, който удостоверява качеството на образованието. Европейското дипломно приложение е преди всичко ключова цел на реализацията на Болонския процес. То е документ, който се прикрепя към дипломата за висше образование с цел подобряване на международната "прозрачност" и улесняване на признаването на академичните и професионалните квалификации (дипломи, степени, сертификати и т.н.).

ds label 2013 2016Приложението следва да не съдържа оценки за качеството на обучението, изявления за еквивалентност и становище относно признаването. Представлява гъвкав инструмент, който няма прескриптивен характер, а служи за спестяване на време, пари и натоварване.

Чрез него се осигурява възможност за по-лесно признаване на квалификациите както в различни страни, така и от работодателите – предпоставка за успешна професионална реализация.

От подадените 63 заявления, свързани с европейската система за трансфер и натрупване на кредити, 23 висши учебни заведения получават отличителния знак. От подадените 161 заявления във връзка с приложението към дипломата носител на отличителния знак са 52 висши учебни заведения. Десет учебни заведения получават и двата знака.

Процедурата е проведена с участието на независими експерти, за да се гарантира пълнотата на резултатите от оценяването на европейско ниво. Европейската Изпълнителна агенция, след обсъждане с Европейската Комисия, е взела окончателното решение за присъждането на знаците за Европейско дипломно приложение DS и ECTS.

През 2013 година Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" премина успешно процедурите за селекция и одит на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура и получи за втори път знакът DS Label - за признаване на образованието, чрез издаване на европейско дипломно приложение.

Дипломното приложение се издава на един от най-разпространените европейски езици, автоматично и безплатно на всеки студент при дипломирането.


  • Еразъм Харта за висше образование

Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) присъди на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ ЕРАЗЪМ ХАРТА ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм+“ от 2014 до 2020 г.

В съответствие с изискванията за присъждане на Еразъм харта за висше образование ВСУ разработи „Политика на университета по програма Еразъм+ 2014-2020“ (Erasmus Policy Statement), която съдържа:
- Международната стратегия на университета за избор на партньори (от ЕС и извън ЕС), в кои географски райони и най-важните цели и целеви групи на дейностите свързани с мобилността (по отношение на персонала и студените в първи, втори и трети цикъл, включително образование и обучение, както и кратки цикли);
- Стратегия на университета за организирането и провеждането на международни (в ЕС и извън ЕС) проекти за сътрудничество в преподаването и обучението по отношение на проекти, изпълнявани по програма;
- Очакваното въздействие на университетското участие в програмата за модернизация на ВСУ "Черноризец Храбър" и програмата за модернизация и интернационализация на висшето образование в ЕС;

С подписването на Хартата ВСУ „Черноризец Храбър се ангажира да допринесе към политиката за модернизация и интернационализация на висшето образование в Европейския съюз, която включва пет приоритета:
- Подобряване на образователното ниво на завършващите студенти и изследователите с оглед на нуждите на ЕС;
- Подобряване на качеството и приложимостта на висшето образование;
- Засилване на качеството чрез мобилност и трансгранично сътрудничество;
- Свързване на висшето образование, научните изследвания и бизнеса за постигане на високи постижения и регионалното развитие;
- Подобряване на управлението и финансирането;

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU