SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТУДЕНТИТЕ

Студентският живот във Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" има своите предимства. В рамките на своето образование всеки един студент има както права, така и задължения в образователната институция, с които трябва да бъде запознат с полагане началото на своя академичен път.
Административното обслужване на студентите във ВСУ "Черноризец Храбър" се извършва в обединена студентска администрация, която се намира във Фронт-офис.
Университетският Фронт-офис е единен център за административно обслужване на студенти и преподаватели, образователен маркетинг, кандидатстудентски прием, планиране и контрол върху учебния процес, натрупване, съхранение и анализ на обратната информация, дипломиране на студентите. Работата със студенти се организира в сектор "Студенти" на Фронт-офис, който работи със студенти от понеделник до петък - от 9:00 до 12:20 ч. и от 12:50 до 15:30 ч. и събота - от 8:30 до 12:30 ч. По време на очните занятия, за студентите задочно обучение се работи с удължено работно време, оповестено за съответния период.
В сектор "Студенти" на Фронт-офис може да извършвате следните административни услуги:
 • Издаване на уверения за това, че се обучавате във ВСУ (за студентите от І курс не се заплаща такса за издаване). След завършен І курс студентите заплащат такса за издаване на уверение. Бланката на уверението може да намерите в книжарницата на ВСУ. Всички студенти след първи курс могат да получат уверение след като заплатят административна такса за издаване на документа, попълнят бланката и заверят документа в сектор "Студенти".
 • Подаване на заявления за дейности, които са изброени в бланката - образец. Бланките за заявление могат да бъдат намерени в книжарницата на ВСУ. Попълнените бланки се депозират в сектор "Студенти", а резолюцията може да следите в Студентско състояние или да получите лично в сектор "Студенти" на Фронт-офис. Дейностите в заявлението могат да бъдат за:
  - разсрочено плащане – възможност за разсрочване на семестриалната такса до три вноски;
  - намаление на таксата – допуска се, когато във ВСУ се обучават двама или повече членове от едно семейство или за отличен успех;
  - прекъсване или за прехвърляне от една форма на обучение в друга и от една специалност в друга;
  - отлагане на изпит/изпитна сесия по уважителни причини - към заявлението се прилага съответният извинителен документ;
  - издаване на Академична справка.
 • Заверка на студентски книжки след платена семестриална такса – извършва чрез груповите отговорници по предварително обявен график. Заплащането на семестриални такси се извършва до един месец от началото на учебните занятия. Студент, неплатил семестриална такса, не се допуска до редовна изпитна сесия и подлежи на административно прекъсване.Издаване на индивидуални изпитни протоколи – издават се за ликвидационна сесия или поради други причини съгласно Наредбата за учебна дейност на ВСУ. Протоколът се издава и се подпечатва в сектор "Студенти". (В някои случай този документ се издава след заплатена административна такса).Издаване на Академични справки – Издаването става след попълване и депозиране на заявление в сектор "Студенти" и заплащане на съответните административни такси. За издаването на академична справка за преместване в друго висше училище се заплаща неустойка в размер на 30% от семестриалната такса, такса за преместване и такса за издаване на академична справка в офиса на "Алианц Банк България" АД.
 • Информация за студенти – информация за обучението си, студентите могат да получат на уебстраницата на университета, на информационните табла, touch screens в централното фоайе, във Фронт-офиса или в катедрите на съответните факултети.
Студентско състояние е едно от важните нещо, които трябва да бъдат приоритет за студента. В хода на своето обучение всеки един студент трябва да знае следното:
 • Изпитните сесии, в които студентите полагат изпитите си в съответните дисциплини са редовна, поправителна и ликвидационна. Студенти, които след ликвидационна сесия останат с един неположен изпит, могат да се запишат в по-горен курс условно, като положат изпита до края на зимния семестър на съответната учебна година. Деканът на факултета може да разреши условно записване в по-горен курс при повече от един неположен изпит, но не повече от три.
 • При неположени повече от три изпита след ликвидационна сесия студентът може да презапише учебната година.
 • Прекъсване на студентските права за срок от една учебна година се разрешава до два пъти по време на следването.
 • Прекъсване на студентските права по желание на студента става въз основа на заявление, подадена в сектор "Студенти" преди началото на учебната година, и след заплащане на административна такса.
 • Административно се прекъсва обучението на студент при незаверен семестър, неположени повече от един изпит след ликвидационна сесия или неплатена семестриална такса.
 • В периода на прекъсване студентите могат да се явяват на неположените изпити само с индивидуален протокол след заплащане на административна такса.
 • Презаписване на учебна година се разрешава по заявление на студента, еднократно по време на следването.
Ако студентът е с прекъснати права по желание или административно и той желае да възстанови правата си е важно да знаете, че:
 • След изтичане на срока за прекъсване студентът подава заявление за възстановяване на правата си и се записва в следващия курс (семестър), при условие че е положил всички невзети изпити.
 • Студентът има право да възстанови студентските си права до три години от момента на прекъсването. След този срок се отписва административно и възстановяването на студентските му права изисква повторно кандидатстване, зачисляване и приравняване към съответния учебен план на новия випуск.
 • Перманентна сесия се разрешава на студенти с тежки заболявания, инвалиди, майки с деца до 6 години и по други уважителни причини. В този случай студента подава заявление във Фронт-офиса, придружена с документи, удостоверяващи необходимостта от перманентна сесия.
 • Преместването на студенти от една специалност в друга, от една форма на обучение в друга, в друго ВУ се разрешава след успешно завършване на първи курс. Заявленията се подават до началото на учебната година.
 • За издаването на академична справка за преместване в друго висше училище се заплаща неустойка в размер на 30% от семестриалната такса, такса за преместване и такса за издаване на академична справка в офиса на "Алианц Банк България" АД.
 • Семестриално разписание и информация, свързана с учебния процес, може да се намери на информационните табла и touch screens в централното фоайе на I етаж, в учебния корпус и в Интернет.
 • Подробна информация за процедури и дати за държавни изпити и защити на дипломни работи може да се получи в канцелариите на катедрите и сектор "Дипломиране и сертифициране".

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU