SJ Univer - шаблон joomla Продвижение
МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ
 

Студентска мобилност с цел обучение в друго висше учебно заведение в чужбина
С цел осигуряване на високи резултати и максимално въздействие върху студентите при реализиране на образователна мобилност, дейностите следва да съответстват на обучението по специалността на студента, както и на неговото личностно развитие.

Обучителният период в чужбина следва да бъде част от обучителната програма на студента. Мобилността с цел обучение може да се реализира в процеса на придобиване на Бакалавърска, Магистърска или Докторска степен.

Продължителността на мобилността с цел обучение може да бъде между 3 и 12 месеца.

Участие в проекти за студентска мобилност с цел обучение могат да вземат изпращащи и приемащи организации, които са висши учебни заведения, притежаващи Еразъм Харта за висше образование.

Студентите, завършили 1-та година от следването си в своята страна и продължаващи обучението си, включително до Докторска степен, могат да осъществят период на обучение (мобилност) между 3 и 12 месеца в друга европейска държава.

Желаещите да бъдат участници в дейността „Мобилност с цел обучение“ преминават през вътрешна селекция в своите университети. След като се преминали успешно вътрешната селекция, номинираните студенти кандидатстват към приемащия университет, партньор на ВСУ. Селектираните студенти придобиват статут на „Еразъм студент”, чиито права и задължения са определени в Студентската харта Еразъм.

Студентите вземат участие в две форми на обучение: семестриално обучение в редовна форма /лекции, упражнения и др. /, за което е необходимо съвпадение на учебните планове и изключително добра езикова подготовка; в подготовка на дипломни проекти, което е извън учебния процес в приемащите университети и изисква езикови познания на работно ниво. Конкретният срок за обучение зависи от учебния план и от приемащия университет.

Студентската мобилност с цел обучение по програма Еразъм плюс осигурява на българските студенти:
• Финансиране на периода на мобилността;
• Освобождаване от академични такси в приемащия университет, но не освобождаване от задължението за заплащане на семестриалните такси от изпращащия университет;
• Езикова и културна подготовка за Еразъм периода посредством участие в Интензивните езикови курсове Еразъм, предназначени само за Еразъм студентите;
• Академично признаване на резултатите от обучението по време на Еразъм мобилността.

Индивидуален договор по Студентска мобилност - Задължително условие за получаване на индивидуален грант по Студентска мобилност на програма Еразъм. Той трябва да е подписан от двете страни и да съдържа задължителните идентификационни атрибути на мобилността (Данни за студента, Продължителност на мобилността, Изпращаща институция, Приемаща институция, Област на знанието на мобилността).

Споразумение за обучение (Learning Agreement) - Тристранно споразумение за обучение, подписано от ВСУ, приемащата институция и студента и отразява индивидуалната програма за обучение на студента в приемащата институция.
Програма Еразъм позволява обучение на студенти, които отговарят на всички критерии за участие в мобилност, в институцията партньор, където ползват статута на Еразъм студент без да получат финансиране по програмата. Тези студенти се наричат "Zero-grant" Еразъм студенти и за тях важат всички правила и условия за участие по програмата без изключение.

Право на участие в Студентска мобилност с цел обучение по програма Еразъм се предоставя само веднъж. Това правило важи и в случаите, когато продължителността на периода за обучение е по-малка от 12 месеца, както и когато студентът е "Zero-grant" Еразъм студент.
Забраната за повторно участие в една и съща дейност на програмата Еразъм се прилага дори ако общата продължителност на участията в програма Еразъм с цел обучение е по-малка от 1 година, както и когато студентът е бил "Zero-grant" Еразъм студент.

Реалният период на обучение в приемащата институция следва да отговаря на периода, посочен в Индивидуалния договор със студента отразен в Споразумението за обучение (Learning Agreement) и сертификата (Certificate of Stay), издаден от приемащата институция. Допуска се продължение на стартирал период на мобилност в случаите, когато:

• Е договорено подобно продължение между институциите партньори преди планирането приключване на обучението
• Продължението следва непосредствено редовния период на обучение, без прекъсване. Празниците и ваканциите на институциите партньори не се считат за прекъсване. Тук можете да откриете повече информация.

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU