SJ Univer - шаблон joomla Продвижение

МИСИЯ И ЦЕЛИ НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ 

Целите на Студентски съвет към ВСУ “Черноризец Храбър“ са свързани в основни насоки с реализиране правата на студентското самоуправление и защита на социалните интереси на обучаващите се в университетската общност. Провеждането и участието в културна, спортна, научна, творческа, междууниверситетска и международна дейност са част от сферите, в които се простира обхвата на мисията „Студентски съвет“. Кауза, в която най-важен е студента, не само като единица, а като част от академичната общност. Развитието, взаимопомощта, целеустремеността и успеха на всеки един възпитаник на ВСУ "Черноризец Храбър" са основен приоритет на екипа на Студентски съвет.

Правомощията на Студентския съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" са регламентирани в Чл. 73 от Закона за висшето образование (ЗВО) и Правилника за устройството и дейността на Студентския съвет. 

Студентският съвет е автономен орган, защитаващ общите интереси на обучаващите се във Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”. Основните права и задължения възложени в него, следват мисията на Съвета, а именно:

1. да организира избора на свои представители в ръководните и контролните органи на висшето училище, както и в съвета на настоятелите;
2. да прави предложения за въвеждане на допълнителни учебни дисциплини;
3. да прави предложения за покана на външни преподаватели;
4. да организира създаването на научни специализирани студентски общности и публикуването на техни трудове;
5. при необходимост да създава и управлява свои организационни звена;
6. да установява вътрешни и международни образователни, културни и следдипломни контакти между студентите;
7. да изразява мнение и да прави предложения за развитието на спортната дейност във висшето училище;
8. да участва в управлението на студентските общежития;
9. да участва в организацията на учебния процес, разпределението на стипендиите и помощите за студентите;
10. да участва със свои представители в наблюдението на вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав във висшето училище, както и при разработване на въпросите за проучване на студентското мнение.

В заключение, основната МИСИЯ на Студентски съвет се обобщава в три направления:
• Да защитава интересите на студентите при възникнали проблеми и спорове с преподавателския, управленчески и административен състав на ВСУ „Черноризец Храбър“.
• Да служи като свързващо звено между студентите и управляващите органи на учебното заведение.
• Да организира социални, културни, научни, здравни и спортни мероприятия за студентите.

Студентски съвет на ВСУ "Черноризец Храбър" се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към общността, извършваните и реализирани от нея дейности, като по този начин способства изграждането на нови и полезни умения у бъдещите специалисти. Дава възможност за усъвършенстване на самите себе си, за участие в различни мероприятия на местно и национално ниво, запознанства с други млади и инициативни представители на обществеността и усвояване на знания и умения, полезни за бъдеща и успешна реализация.

Абонамент за новини

Абонамент за бюлетин на Студентски съвет. Всички полета със * са задължителни .
НПСС

ЗА КОНТАКТИ С НАС

Може да се свържете с екипа на Студентски съвет на посочените контакти:

Адрес: 9007 Варна, к.к. "Чайка",
ул. „Янко Славчев“, офис А233

е-mail: sc@vfu.bg 

телефон: 052/359 622
Facebook: www.fb.com/studentVFU